Algemene voorwaarden

Adviesbureau C.G.M. Schrijvers b.v. (hierna te noemen Adviesbureau Schrijvers) hanteert voor alle werkzaamheden de DNR 2011 herzien (juli 2013).
Zie DNR 2011 (pdf)

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot programma Sigma (update 1-1-2021)

Het programma is eigendom van het Adviesbureau Schrijvers en wordt beschermd door de wetten op de Auteursrechten. Adviesbureau Schrijvers blijft eigenaar van het programma Sigma en eerder verschenen versies van het programma.

Artikel 1. Technische informatie

Het programma Sigma is een Windows-applicatie en maakt gebruik van het Microsoft .NET-framework (v4.0 Client Profile). Het programma werkt onder Windows 7, Windows 8 en Windows 10. Het programma kan geïnstalleerd worden met of zonder automatische updates.

Artikel 2. De licenties

Per gebruiker van het programma Sigma kan een licentie met behulp van een abonnement worden afgesloten. Hierbij geldt de regel “1 gebruiker = 1 licentie”. Per afzonderlijke licentie ontvangt de koper van het programma een eigen licentiecode. Per licentie kan er dus maar één gebruiker met het programma werken.

Artikel 3. Toelichting op het gebruiksrecht van het computerprogramma Sigma

De houder van het abonnement heeft het recht het programma onder de volgende voorwaarden te gebruiken:

3.1 Het programma Sigma mag niet worden ontmanteld, gecompileerd, gedisassembleerd, tot zijn source-code worden teruggebracht, of op enig andere wijze worden gemodificeerd.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde software wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het aanschafbedrag (excl. BTW).
3.3 De aansprakelijkheid van Adviesbureau Schrijvers ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer Adviesbureau Schrijvers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Adviesbureau Schrijvers ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adviesbureau Schrijvers in staat is adequaat te reageren.
3.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Adviesbureau Schrijvers meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Adviesbureau Schrijvers vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
3.5 De aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het afgesloten abonnement. Hierbij wordt rekening gehouden met de “verbruikte” en “nog te gebruiken” abonnementsperiode. 
3.6 De beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
3.7 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van tekortkomingen of fouten, waarvoor zij op grond van het bovenstaande aansprakelijk zijn.

Artikel 4. Onderhoud van het computerprogramma Sigma

Het computerprogramma Sigma wordt periodiek onderhouden. Indien er een wijziging is betreffende een formule vanwege een officiële wijziging van de NEN 3650 of de NEN 3651 wordt het programma zo snel mogelijk aangepast.

Artikel 5. Rechtskeuze en geschillen

5.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
5.2 Alleen de rechtbank te Rotterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Dit sluit de bevoegdheid van Adviesbureau Schrijvers niet uit om afnemer voor een gerecht in een andere jurisdictie te dagen.