Algemene voorwaarden

Adviesbureau C.G.M. Schrijvers b.v. (hierna te noemen Adviesbureau Schrijvers) hanteert voor alle werkzaamheden de DNR 2011. DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht.

De DNR is in 2011 herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van de DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving. Meer informatie over deze regeling is hier (pdf) te lezen.

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot programma Sigma

Het programma is eigendom van het Adviesbureau Schrijvers en wordt beschermd door de wetten op de Auteursrechten. Adviesbureau Schrijvers blijft eigenaar van het programma Sigma en eerder verschenen versies van het programma.

Artikel 1. Technische informatie

Het programma Sigma is een Windows-applicatie en maakt gebruik van het Microsoft .NET-framework (v4.0 Client Profile). Het programma werkt onder Windows 7, Windows 8 en Windows 10. Het programma kan geïnstalleerd worden met of zonder automatische updates.

Artikel 2. De licenties

Per gebruiker van het programma Sigma dient een licentieovereenkomst te worden afgesloten. Hierbij geldt de regel “1 gebruiker = 1 licentie”. Per afzonderlijke licentie ontvangt de koper van het programma een eigen beveiligingssleutel. Ook kunnen de licenties samengevoegd worden op een z.g. netwerksleutel, de sleutel dient dan in een server geplaatst te worden. Deze sleutel dient men op de printer- of USB-poort van de PC of server te bevestigen. Per licentie kan er dus maar één gebruiker met het programma werken.

Artikel 3. Opstart programma

In het geval van een installatie kan het programma onder Windows gestart worden via Start -> Alle Programma’s -> Sigma -> Sigma.

Artikel 4. Service aan gebruikers

Hoewel het programma gebruiksvriendelijk is, is de materie niet eenvoudig. Elke licentiehouder van het programma kan kosteloos de gemaakte berekeningen door Adviesbureau Schrijvers laten controleren. In beginsel zijn er geen beperkingen qua aantallen. Wij hanteren wel de zogenaamde Fair Use Policy. Een dergelijke service kan alleen verleend worden indien de volledige berekening met de bijbehorende tekeningen en eventuele andere gegevens worden meegestuurd. De reactie op de gemaakte berekening komt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de berekening.

Artikel 5. Toelichting op het gebruiksrecht van het computerprogramma Sigma

De opdrachtgever, zijnde de koper, heeft het recht het programma onder de volgende voorwaarden te gebruiken:

5.1 Voor elke gebruiker welke met het programma Sigma zal werken, dient een afzonderlijke licentie gekocht te worden. Het programma Sigma mag niet aan derden worden verkocht, verhuurd, geleast, overgedragen of ter beschikking gesteld.
5.2 Het programma Sigma mag niet worden ontmanteld, gedecompileerd, gedisassembleerd, tot zijn source-code worden teruggebracht, of op enig andere wijze worden gemodificeerd.
5.3 Iedere aansprakelijkheid van door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde software wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het aanschafbedrag (excl. BTW).
5.4 De aansprakelijkheid van Adviesbureau Schrijver b.v. ontstaat in alle gevallen slechts indien afnemer Adviesbureau Schrijver b.v. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Adviesbureau Schrijver b.v. ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Adviesbureau Schrijver b.v. in staat is adequaat te reageren.
5.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Adviesbureau Schrijver b.v. meldt.
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Adviesbureau Schrijver b.v. vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
5.6 De aansprakelijkheid blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
5.7 De beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
5.8 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor aanspraken van derden ter zake van schade als gevolg van tekortkomingen of fouten, waarvoor zij op grond van het bovenstaande aansprakelijk zijn.

Artikel 6. Onderhoud van het computerprogramma Sigma

Het computerprogramma Sigma wordt periodiek onderhouden. Gelet op de gecompliceerdheid van de materie is het noodzakelijk een onderhoudscontract af te sluiten. Hierop zijn de volgende bepalingen van toepassing:

6.1 De duur van een onderhoudscontract is gelijk aan een kalenderjaar. Indien een programma in de loop van het jaar wordt gekocht, loopt het onderhoudscontract vanaf datum van levering van het programma tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
6.2 De koper verkrijgt het gebruiksrecht van de door Adviesbureau Schrijvers ontwikkelde verbeteringen en veranderingen van het programma Sigma.
Door Adviesbureau Schrijvers wordt zonder verdere kosten (korte) telefonische ondersteuning gegeven gedurende de normale werkuren.
6.3 Indien er een wijziging is betreffende een formule vanwege een officiële wijziging van de NEN 3650 of de NEN 3651, ontvangt een koper met een onderhoudscontract, zo snel mogelijk na het verschijnen van het wijzigingsblad, een aangepast programma.
6.4 Opzegging van het onderhoudscontract dient tenminste een maand voor het verstrijken daarvan schriftelijk te geschieden met retourzending van de beveiligingsattributen.
6.5 Wanneer de aan de gebruiker uitgereikte beveiligingssleutel verloren is gegaan, kan tegen betaling van het volledige tarief een nieuwe sleutel worden verkregen.
6.6 De jaarlijkse kosten voor een onderhoudscontract bedragen 15% van de licentiekosten excl. B.T.W. (hoog tarief) vanaf de datum van levering van het programma.
Adviesbureau Schrijvers heeft het recht om dit tarief jaarlijks aan te passen met behulp van het prijsindexcijfer van het CBS.
6.7 Wanneer het onderhoud wordt opgezegd is retourzending van de beveiligingssleutel(s) via aangetekende post verplicht. Zolang de beveiligingssleutel(s) niet is/zijn ontvangen wordt het onderhoud niet beschouwd als zijnde opgezegd.

Artikel 7. Rechtskeuze en geschillen

7.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alleen de rechtbank te Rotterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Dit sluit de bevoegdheid van Adviesbureau Schrijvers b.v. niet uit om afnemer voor een gerecht in een andere jurisdictie te dagen.

Update 3-3-2016