Welkom

Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers. Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen.

Het programma Sigma is aangepast aan de laatste NEN 3650 & 3651. Het programma werkt voortaan met een serialcode waardoor het niet nodig is om een dongel te gebruiken.

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2023

De tarieven voor Sigma zijn:

Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Single user € 1.050,00 € 1.837,50 € 2.625,00
Multi user (3 users) € 1.312,50 € 2.362,50 € 3.412,50
Multi user (6 users) € 1.575,00 € 2.887,50 € 3.937,50
Multi user (10 users) € 1.837,50 € 3.412,50 € 4.462,50
Multi user (15 users) € 2.100,00 € 3.937,50 € 4.987,50
Multi user (20 users) € 2.362,50 € 4.462,50 € 5.512,50

Helpdesk Sigma: € 250,00 per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Het programma werkt met een serienummer, deze wordt geleverd na ontvangst van de vereiste betaling.

Al onze prijzen zijn exclusief 21% btw en worden jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Voor alle diensten en leveringen van Adviesbureau Schrijvers b.v. geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Voor het overige zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen (zie menu).

Workshop Sigma/NEN 3650:2020/RBT-2019/Witte boekje

Veel kennis vergaren in een dag. Wie wil dat niet?

Eind januari is de nieuwe NEN 3650 verschenen. Ook is de NEN 3651 vernieuwd. Als gevolg daarvan wordt het programma Sigma aangepast. Daarnaast zijn er door de jaren heen diverse wijzigingen doorgevoerd in het programma. Ook heeft Rijkswaterstaat een update van de Richtlijn Boortechniek gepubliceerd en is ProRail bezig het “Witte boekje” te herzien. Tijd dus om bij gepraat te worden tijdens een workshop.

In deze workshop:

 • Vertellen we je over de meest relevante wijzigingen van de NEN 3650/3651
 • Praten we je bij over de update van het programma Sigma
 • Geven we je tips om snel Sigma-berekeningen te maken
 • Vertellen wij je wat ons op valt indien wij berekeningen controleren die gemaakt zijn met Sigma of D-Geo Pipeline 
 • Gaan we in op de Richtlijn Boortechniek en het Witte Boekje Prorail

Deze workshops worden door het hele land gegeven maar kunnen ook ‘in huis’ georganiseerd worden.

Voor vragen over deze workshop en over aanmeldingen: kees@schrijvers.nl 

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN. De aanleiding voor het congres is de herziening van de normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650). Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Op deze dag hebben sprekers die betrokken zijn bij de buisleidingenwereld hun visie gedeeld over het belang van de infrastructuur, de betekenis voor de Nederlandse economie en de ‘ins & outs’ van de vernieuwde serie normen. Ruim 250 deelnemers hebben aandachtig het programma gevolgd.

Het belang van NEN 3650

NEN 3650 is cruciaal om een veilig en goed transport van water, gevaarlijke stoffen, energiebronnen en energiedragers te garanderen. Daarom wordt er hard gewerkt om nieuwe energiedragers als waterstof en andere ontwikkelingen te verwerken in de reeks. Adriaan den Herder, voorzitter van de normcommissie Transportleidingen en Manager Installaties Nederland bij de Gasunie sloot deze dag af met de woorden: ‘Buisleidingen blijven belangrijk voor Nederland!’

Aanpassing Sigma en opzet nieuwe cursus

Zodra de nieuwe NEN 3650 serie verschijnt passen wij ons programma Sigma aan. Vanaf februari 2020 geven wij cursussen op basis van de nieuwe NEN-normen. 

Proefversie “Sigma 2020 CAD Import Tool” beschikbaar

Adviesbureau Schrijvers is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het programma Sigma. Wij hebben een tool ontwikkeld die tijdens de ontwikkelfase beschikbaar is voor alle klanten om direct CAD-bestanden (DWG/DXF) van boorprofielen in te lezen in Sigma:

Screenshot van Sigma CAD – tool

Het gaat om hier een aparte tool voor Sigma 2020, waarmee een *.DWG-bestand (of DXF-bestand) omzet in een (in Sigma 2020 in te lezen) *.sigma-bestand. Het kan zijn dat het niet altijd lukt om een boortekening in te lezen maar wij verwachten dat het in veel gevallen prima lukt.
Uitleg van het programma, waarin ook wordt aangegeven hoe de CAD-tekening opgebouwd moet zijn: Sigma CAD Import.

U kunt deze Tool downloaden op onze download-pagina: Downloaden.

Komt u CAD-bestanden tegen welke niet correct ingelezen worden kunt u ons natuurlijk altijd bereiken via de e-mail: info@schrijvers.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze verordening vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in Europa, maar ook daarbuiten.

Wat wil men met de AVG bereiken?

 • Databescherming van EU-burgers verbeteren;
 • De plicht voor databeveiliging vergroten;
 • Datalekken verplicht rapporteren.

Lees verder

NEN 3650-3651 en ontheffingverlening bij de Provincie Zuid-Holland vanaf 1 april 2018

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel provinciale autowegen en vaarwegen. Wanneer een netwerkhouder, zoals een waterleidingbedrijf of een telecombedrijf, een horizontaal gestuurde boring wil uitvoeren om zo’n provinciaal waterstaatswerk te kruisen is hiervoor  vergunning nodig.

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om vanaf 1 april 2018 de ‘’sturing’’ en ‘’verantwoordelijkheid’’ voor vergunningaanvragen in het kader van de NEN 3650-3651 bij de aanvrager, de netwerkhouders, neer te leggen, Hierdoor kan het hele proces beter worden gestuurd en ingepland.

De volgende werkwijze is nu van toepassing bij een horizontaal gestuurde boring:

 1. De aanvrager/netwerkhouder heeft vooroverleg met medewerkers van de provincie over de gewenste werkzaamheden;
 2. Na akkoord stelt de aanvrager een boorplan op en legt dit ter beoordeling neer bij een onafhankelijk ingenieursbureau neer;
 3. Wanneer het onafhankelijk ingenieursbureau akkoord is wordt de aanvraag en het akkoord van het ingenieursbureau bij de provincie ingediend;
 4. De provincie zorgt voor een snelle afhandeling van de aanvraag.

Ook voor aanleg van leidingen langs provinciale wegen is vergunning noodzakelijk, voor dergelijke leidingen is dezelfde werkwijze van toepassing.

Wij hebben de provincie geadviseerd over deze werkwijze. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden:
Stroomschema: Stroomschema Afhandeling vergunningaanvragen Provincie Zuid-Holland

Achtergrondinformatie: Vergunningverlening Provincie Zuid-Holland kwaliteitstoetsing

Informatie over sonderingen van Mos Grondmechanica (via LinkedIn)

Voor een project op Maasvlakte 2 moeten 75 sonderingen en 6 boringen worden uitgevoerd tot mv – 55 m en wordt aansluitend labwerk uitgevoerd. Een deel van de sonderingen is vanaf het water uitgevoerd t.b.v. het voorontwerp. De zandige ondergrond is sterk wisselend in pakking met zeer hoge conusweerstanden (> 100 MPa). Na het opspuiten van 5 a 10 m zand werd ons duidelijk dat deze problemen vanaf het land alleen maar erger werden (meer wrijving lang de buizen, ondanks het systeem met dubbele sondeertoren). Nadat er meerdere sonderingen niet op diepte kwamen, is in samenwerking met Gouda Geo B.V. met een losse 35 tons toren in combinatie met ballastblokken (10 ton per stuk) en offshore sondeerbuizen, verder gesondeerd. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid, waarbij 35 ton werd bereikt op mv – 58 m. Niet extreem diep maar wel een hele prestatie op de 2e Maasvlakte en genoeg om lagen die met een 20 tons toren niet konden worden gepenetreerd nu wel te penetreren.

Met deze losse toren is een goed stuk materieel aangeschaft, waarmee dieptes haalbaar zijn, die met een 20 tons toren in een normale sondeerwagen niet kunnen worden bereikt. De opdrachtgever heeft aangegeven zeer content te zijn met de resultaten van de sonderingen.