Welkom

Welkom op de website van Adviesbureau Schrijvers. Wij leveren software, verzorgen cursussen en adviseren over leidingen in of langs waterkeringen en wegen. Voor een tracéstudie draaien wij onze hand niet om. Directievoering bij boringen kunnen wij verzorgen.

Water is onmisbaar…

Abonnementstarieven Sigma t/m 31-12-2020

De tarieven voor Sigma zijn:

Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Single user € 1.000,00 € 1.750,00 € 2.500,00
Multi user (3 users) € 1.250,00 € 2.250,00 € 3.250,00
Multi user (6 users) € 1.500,00 € 2.750,00 € 3.750,00
Multi user (10 users) € 1.750,00 € 3.250,00 € 4.250,00

Helpdesk Sigma: € 250,00 per jaar. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

De tarieven voor de VTV-module zijn:

Aantal gebruikers 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Single user € 500,00 € 750,00 € 1.000,00
Multi user (3 users) € 750,00 € 1.250,00 € 1.750,00
Multi user (6 users) € 1.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00
Multi user (10 users) € 1.250,00 € 1.750,00 € 2.250,00

Sigma VTV is een aanvulling op het programma Sigma.

Het programma werkt met een dongel. De kosten hiervan bedragen 100 Euro excl. BTW per dongel. Software wordt geleverd na ontvangst van de vereiste betaling.

Proefversie “Sigma 2018 CAD Import Tool” beschikbaar

Adviesbureau Schrijvers is voortdurend bezig met de ontwikkeling van het programma Sigma. Wij hebben een tool ontwikkeld die tijdens de ontwikkelfase beschikbaar is voor alle klanten om direct CAD-bestanden (DWG/DXF) van boorprofielen in te lezen in Sigma:

Screenshot van Sigma CAD – tool

Het gaat om hier een aparte tool voor Sigma 2018, waarmee een *.DWG-bestand (of DXF-bestand) omzet in een (in Sigma 2018 in te lezen) *.sigma-bestand. Het kan zijn dat het niet altijd lukt om een boortekening in te lezen maar wij verwachten dat het in veel gevallen prima lukt.
Uitleg van het programma, waarin ook wordt aangegeven hoe de CAD-tekening opgebouwd moet zijn: Sigma CAD Import.

U kunt deze Tool downloaden op onze download-pagina: Downloaden.

Komt u CAD-bestanden tegen welke niet correct ingelezen worden kunt u op het forum uw vraag stellen: //schrijvers.nl/forum/,

U kunt ons natuurlijk altijd bereiken via de e-mail: info@schrijvers.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze verordening vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in Europa, maar ook daarbuiten.

Wat wil men met de AVG bereiken?

  • Databescherming van EU-burgers verbeteren;
  • De plicht voor databeveiliging vergroten;
  • Datalekken verplicht rapporteren.

Continue reading

NEN 3650-3651 en ontheffingverlening bij de Provincie Zuid-Holland vanaf 1 april 2018

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel provinciale autowegen en vaarwegen. Wanneer een netwerkhouder, zoals een waterleidingbedrijf of een telecombedrijf, een horizontaal gestuurde boring wil uitvoeren om zo’n provinciaal waterstaatswerk te kruisen is hiervoor  vergunning nodig.

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om vanaf 1 april 2018 de ‘’sturing’’ en ‘’verantwoordelijkheid’’ voor vergunningaanvragen in het kader van de NEN 3650-3651 bij de aanvrager, de netwerkhouders, neer te leggen, Hierdoor kan het hele proces beter worden gestuurd en ingepland.

De volgende werkwijze is nu van toepassing bij een horizontaal gestuurde boring:

  1. De aanvrager/netwerkhouder heeft vooroverleg met medewerkers van de provincie over de gewenste werkzaamheden;
  2. Na akkoord stelt de aanvrager een boorplan op en legt dit ter beoordeling neer bij een onafhankelijk ingenieursbureau neer;
  3. Wanneer het onafhankelijk ingenieursbureau akkoord is wordt de aanvraag en het akkoord van het ingenieursbureau bij de provincie ingediend;
  4. De provincie zorgt voor een snelle afhandeling van de aanvraag.

Ook voor aanleg van leidingen langs provinciale wegen is vergunning noodzakelijk, voor dergelijke leidingen is dezelfde werkwijze van toepassing.

Wij hebben de provincie geadviseerd over deze werkwijze. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden:
Stroomschema: Stroomschema Afhandeling vergunningaanvragen Provincie Zuid-Holland

Achtergrondinformatie: Vergunningverlening Provincie Zuid-Holland kwaliteitstoetsing

Informatie over sonderingen van Mos Grondmechanica (via LinkedIn)

Voor een project op Maasvlakte 2 moeten 75 sonderingen en 6 boringen worden uitgevoerd tot mv – 55 m en wordt aansluitend labwerk uitgevoerd. Een deel van de sonderingen is vanaf het water uitgevoerd t.b.v. het voorontwerp. De zandige ondergrond is sterk wisselend in pakking met zeer hoge conusweerstanden (> 100 MPa). Na het opspuiten van 5 a 10 m zand werd ons duidelijk dat deze problemen vanaf het land alleen maar erger werden (meer wrijving lang de buizen, ondanks het systeem met dubbele sondeertoren). Nadat er meerdere sonderingen niet op diepte kwamen, is in samenwerking met Gouda Geo B.V. met een losse 35 tons toren in combinatie met ballastblokken (10 ton per stuk) en offshore sondeerbuizen, verder gesondeerd. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid, waarbij 35 ton werd bereikt op mv – 58 m. Niet extreem diep maar wel een hele prestatie op de 2e Maasvlakte en genoeg om lagen die met een 20 tons toren niet konden worden gepenetreerd nu wel te penetreren.

Met deze losse toren is een goed stuk materieel aangeschaft, waarmee dieptes haalbaar zijn, die met een 20 tons toren in een normale sondeerwagen niet kunnen worden bereikt. De opdrachtgever heeft aangegeven zeer content te zijn met de resultaten van de sonderingen.

Steenbestorting kan zinkers beschermen

In het blad Land en Water is een artikel verschenen over de kwetsbaarheid van zinkers in rivieren en kanalen. Men heeft onderzoek gedaan naar met name de gevolgen van vallende ankers en ankers die gaan “krabben”. Vooral krabbende ankers kunnen grote schade aan een leiding veroorzaken doordat ze achter de leiding kunnen blijven haken en deze vervolgens kapot kunnen trekken. In de NEN 3650 en NEN 3651 staan eisen vermeld over diepteligging van zinkers. Men heeft geconstateerd dat de afmetingen van de ankerzones bij de verschillende vaarwegklasses in de NEN 3651 veilig zijn. In geval van onvoldoende dekking of vraagtekens over de dekking bieden de verkregen inzichten mogelijkheden om de raakkansen nauwkeuriger te bepalen en daar risicoberekeningen op aan te passen.

Stappen probabilistische methodiek (Land en Water november 2017)

Tarievenlijst 2018

Aan het eind van elk jaar geven wij een overzicht van onze tarieven voor het komend jaar. Dit zijn tarieven voor zowel het maken van berekeningen en boorplannen en het controleren hiervan. Zie bijgaand pdf-bestand. Tarievenlijst2018