Voorbeelden rapportages over berekeningen

Wij hebben een aantal rapporten samengesteld om uitleg over diverse berekeningen te geven. Het betreft berekeningen van een horizontaal gestuurde boring (met boorspoeldrukken en trekkrachten), een open sleuf berekening en een gelegd/geperst berekening.

Voorbeeld rapport Open sleuf berekening Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Gelegd-geperst berekening gasleiding Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport bundelboring HDD Sigma 2020 versie 3.1 
Voorbeeld rapport Doorpersing stalen leiding Sigma 2020 versie 3.1
Voorbeeld rapport kwelwegberekening kanaalkruising Horizontaal gestuurde boring Sigma 2020 versie 3.1 
Gewelfwerking bij een HDD Sigma 2020 versie 3.1 (19-1-22)

Kwetsbaarheid in Apache Log4j 2 NIET van toepassing op Sigma 2020 en Sigma CAD Import

Deze week verscheen in het nieuws dat er een ernstige kwetsbaarheid is aangetroffen in de veelgebruikte Log4j 2-tool.

Begrijpelijkerwijs ontstond er daardoor bezorgdheid onder enkele oplettende Sigma-gebruikers. Via deze weg maken wij kenbaar dat deze kwetsbaarheid geen impact heeft op de veiligheid van onze applicaties Sigma 2020 of Sigma CAD Import. Wij maken namelijk geen gebruik van deze tool.

Voor vragen over onze veiligheid of andere zaken kunt u altijd contact opnemen via software@schrijvers.nl.

Berekening minimaal vereiste boorspoeldrukken met Sigma

Sinds deze week hebben we een update van het programma Sigma vrijgegeven. Belangrijkste aanpassing is de berekening van de minimaal vereiste boorspoeldruk. De belangrijkste wijzigingen zijn het invoeren van de de plastische viscositeit (PV) en het debiet van de boorvloeistof. 

Plastische viscositeit (PV) kan worden gedefinieerd als de weerstand die een vloeistof biedt om vrij te stromen. Deze weerstand is het resultaat van wrijving tussen de vloeistof die onder afschuifspanning vervormt en de vaste en vloeibare stoffen die in de boorspoeling aanwezig zijn.

De zwichtspanning YP geeft aan welk draagvermogen de boorspoeling heeft om losgewoelde grond naar het maaiveld te transporteren.


* De waarden die vermeld staan bij Drill Grout en Drill Grout Plus vertonen een grote spreiding.

In het programma Sigma kunnen deze waarden als volgt ingevoerd worden:

Soortelijk gewicht boorvloeistof is in Sigma standaard 11,5 kN/m3. Dit is bentoniet gemengd met grond. Deze waarde hanteren wij al geruime tijd. Lees verder

GEF bestanden printen in Sigma 2020

We hebben sinds vandaag een nieuwe update van Sigma online gezet. Bij elke aanlegtechniek kunnen sonderingen worden ingelezen (GEF-bestanden). De grondparameters worden hierdoor automatisch bepaald. Zeker bij horizontaal gestuurde boringen is dit heel handig. Maar ook bij “traditionele” aanlegtechnieken is iedereen nu in staat om simpel de grondparameters in te voeren. De sonderingen kunnen worden mee geprint, ze worden toegevoegd aan de printuitvoer en in het overzicht wordt getoond welke sonderingen gebruikt zijn. Zie Sigma 2020 NEN 3650 Sterkteberekening, boorspoeldrukberekening en trekkrachtberekening

Belangrijke update programma Sigma

Vanaf vandaag (23 maart 2021) is de nieuwste versie van het programma Sigma beschikbaar. Wij hebben diverse wijzigingen doorgevoerd, een van de belangrijkste wijziging is het berekenen van de boorspoeldrukken bij horizontaal gestuurde boringen. Het is nu mogelijk om in een keer de fase van het boren van de boorstangen (de pilotboring) én het intrekken van de leiding(en) met de ruimer te berekenen. Dit scheelt aanzienlijk veel tijd bij het berekenen van dergelijke boringen. 

 

Sigma/NEN 3650:2020/RBT-2019/ProRail-2021

 Veel kennis vergaren in een paar dagen. Wie wil dat niet?

Eind januari 2020 is de nieuwe NEN 3650 verschenen. Ook is de NEN 3651 vernieuwd. Als gevolg daarvan is ons programma Sigma aangepast. Rijkswaterstaat heeft in april 2019 een update van de Richtlijn Boortechniek gepubliceerd. Op 31 maart 2021 heeft ProRail een herziening van het “Witte boekje” gepubliceerd.  Tijd voor een cursus waarin al deze normen en voorschriften worden besproken. 

Tijdens de cursus:

>Vertellen we je over de meest relevante wijzigingen van de NEN 3650/3651
>Praten we je bij over de update van het programma Sigma
>Geven we je tips om snel Sigma-berekeningen te maken
>Vertellen wij je wat ons op valt indien wij berekeningen controleren die gemaakt zijn met Sigma of D-Geo Pipeline
>Gaan we in op de Richtlijn Boortechniek en de nieuwe eisen van ProRail

De cursus wordt in het hele land gegeven maar kunnen ook ‘in huis’ georganiseerd worden. Uiteraard wordt de cursus ook online via Teams gegeven. 

Voor vragen over deze cursus en over aanmeldingen: kees@schrijvers.nl 

Eerste exemplaar nieuwe normenreeks voor transportleidingen uitgereikt

Op initiatief van Gemeente Rotterdam en de normcommissie Transportleidingen is tijdens de Rotterdamse Maand van de Onderwereld een congres georganiseerd op 28 november. Tijdens dit congres is het eerste exemplaar van NEN 3650 voor de toekomstbestendigheid van de ondergrondse transport-infrastructuur uitgereikt aan Frans Driessen van VELIN. De aanleiding voor het congres is de herziening van de normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650). Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. Op deze dag hebben sprekers die betrokken zijn bij de buisleidingenwereld hun visie gedeeld over het belang van de infrastructuur, de betekenis voor de Nederlandse economie en de ‘ins & outs’ van de vernieuwde serie normen. Ruim 250 deelnemers hebben aandachtig het programma gevolgd.

Het belang van NEN 3650

NEN 3650 is cruciaal om een veilig en goed transport van water, gevaarlijke stoffen, energiebronnen en energiedragers te garanderen. Daarom wordt er hard gewerkt om nieuwe energiedragers als waterstof en andere ontwikkelingen te verwerken in de reeks. Adriaan den Herder, voorzitter van de normcommissie Transportleidingen en Manager Installaties Nederland bij de Gasunie sloot deze dag af met de woorden: ‘Buisleidingen blijven belangrijk voor Nederland!’

Aanpassing Sigma en opzet nieuwe cursus

Zodra de nieuwe NEN 3650 serie verschijnt passen wij ons programma Sigma aan. Vanaf februari 2020 geven wij cursussen op basis van de nieuwe NEN-normen. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) & Schrijvers.nl

Er is de laatste jaren veel aandacht voor privacy van persoonsgegevens. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoordelijk voor het bewaken van de wettelijke grenzen op dat gebied. Met ingang van 25 mei 2018 krijgt dit orgaan de taak om de nieuwe, Europese wet te handhaven: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze verordening vervangt niet alleen de Nederlandse, maar alle bestaande Europese privacywetgevingen. De AVG moet zorgen voor een gelijk speelveld op het gebied van databescherming en vrij verkeer van data, in Europa, maar ook daarbuiten.

Wat wil men met de AVG bereiken?

  • Databescherming van EU-burgers verbeteren;
  • De plicht voor databeveiliging vergroten;
  • Datalekken verplicht rapporteren.

Lees verder