NEN 3650-3651 en ontheffingverlening bij de Provincie Zuid-Holland vanaf 1 april 2018

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel provinciale autowegen en vaarwegen. Wanneer een netwerkhouder, zoals een waterleidingbedrijf of een telecombedrijf, een horizontaal gestuurde boring wil uitvoeren om zo’n provinciaal waterstaatswerk te kruisen is hiervoor  vergunning nodig.

De provincie Zuid-Holland heeft besloten om vanaf 1 april 2018 de ‘’sturing’’ en ‘’verantwoordelijkheid’’ voor vergunningaanvragen in het kader van de NEN 3650-3651 bij de aanvrager, de netwerkhouders, neer te leggen, Hierdoor kan het hele proces beter worden gestuurd en ingepland.

De volgende werkwijze is nu van toepassing bij een horizontaal gestuurde boring:

  1. De aanvrager/netwerkhouder heeft vooroverleg met medewerkers van de provincie over de gewenste werkzaamheden;
  2. Na akkoord stelt de aanvrager een boorplan op en legt dit ter beoordeling neer bij een onafhankelijk ingenieursbureau neer;
  3. Wanneer het onafhankelijk ingenieursbureau akkoord is wordt de aanvraag en het akkoord van het ingenieursbureau bij de provincie ingediend;
  4. De provincie zorgt voor een snelle afhandeling van de aanvraag.

Ook voor aanleg van leidingen langs provinciale wegen is vergunning noodzakelijk, voor dergelijke leidingen is dezelfde werkwijze van toepassing.

Wij hebben de provincie geadviseerd over deze werkwijze. Achtergrondinformatie kunt u hier vinden:
Stroomschema: Stroomschema Afhandeling vergunningaanvragen Provincie Zuid-Holland

Achtergrondinformatie: Vergunningverlening Provincie Zuid-Holland kwaliteitstoetsing

Informatie over sonderingen van Mos Grondmechanica (via LinkedIn)

Voor een project op Maasvlakte 2 moeten 75 sonderingen en 6 boringen worden uitgevoerd tot mv – 55 m en wordt aansluitend labwerk uitgevoerd. Een deel van de sonderingen is vanaf het water uitgevoerd t.b.v. het voorontwerp. De zandige ondergrond is sterk wisselend in pakking met zeer hoge conusweerstanden (> 100 MPa). Na het opspuiten van 5 a 10 m zand werd ons duidelijk dat deze problemen vanaf het land alleen maar erger werden (meer wrijving lang de buizen, ondanks het systeem met dubbele sondeertoren). Nadat er meerdere sonderingen niet op diepte kwamen, is in samenwerking met Gouda Geo B.V. met een losse 35 tons toren in combinatie met ballastblokken (10 ton per stuk) en offshore sondeerbuizen, verder gesondeerd. Dit heeft tot het gewenste resultaat geleid, waarbij 35 ton werd bereikt op mv – 58 m. Niet extreem diep maar wel een hele prestatie op de 2e Maasvlakte en genoeg om lagen die met een 20 tons toren niet konden worden gepenetreerd nu wel te penetreren.

Met deze losse toren is een goed stuk materieel aangeschaft, waarmee dieptes haalbaar zijn, die met een 20 tons toren in een normale sondeerwagen niet kunnen worden bereikt. De opdrachtgever heeft aangegeven zeer content te zijn met de resultaten van de sonderingen.

Steenbestorting kan zinkers beschermen

In het blad Land en Water is een artikel verschenen over de kwetsbaarheid van zinkers in rivieren en kanalen. Men heeft onderzoek gedaan naar met name de gevolgen van vallende ankers en ankers die gaan “krabben”. Vooral krabbende ankers kunnen grote schade aan een leiding veroorzaken doordat ze achter de leiding kunnen blijven haken en deze vervolgens kapot kunnen trekken. In de NEN 3650 en NEN 3651 staan eisen vermeld over diepteligging van zinkers. Men heeft geconstateerd dat de afmetingen van de ankerzones bij de verschillende vaarwegklasses in de NEN 3651 veilig zijn. In geval van onvoldoende dekking of vraagtekens over de dekking bieden de verkregen inzichten mogelijkheden om de raakkansen nauwkeuriger te bepalen en daar risicoberekeningen op aan te passen.

Stappen probabilistische methodiek (Land en Water november 2017)

Tarievenlijst 2018

Aan het eind van elk jaar geven wij een overzicht van onze tarieven voor het komend jaar. Dit zijn tarieven voor zowel het maken van berekeningen en boorplannen en het controleren hiervan. Zie bijgaand pdf-bestand. Tarievenlijst2018

BAM Infra ‘ritst’ voor TenneT kabels de grond in

Gouda, 17 oktober 2017 – TenneT anticipeert voortdurend op technologische ontwikkelingen om de impact van hoogspanning op de omgeving te verminderen. Ook bij de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380kV innoveert TenneT samen met aannemers.


BAM Infra ‘ritst’ voor TenneT kabels de grond in (foto BAM)

Bij de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring introduceert het Europese bouwconcern BAM voor het eerst in Nederland haar nieuwe innovatie: de zogenaamde ‘grondverdringende techniek’ om een 150 kV kabel ondergronds aan te leggen. Op vrijdag 29 september beleefde deze nieuwe, unieke techniek haar primeur in de buurt van Hazerswoude Dorp.

BAM Infra ritst voor TenneT kabels de grond in from Royal BAM Group nv on Vimeo.

Lees verder

Verschil tussen Sigma Support en Helpdesk Sigma

Naar aanleiding van de publiciteit rondom het af te sluiten abonnement op het programma Sigma krijgen wij vragen naar het verschil tussen Sigma Support en Helpdesk Sigma.

Sigma Support: kosteloos

Iedere abonnementshouder heeft recht op ondersteuning indien programma niet goed werkt op bijvoorbeeld het netwerk enz. Is dus bedoeld voor IT-aspecten.

Helpdesk Sigma: € 250,00 Euro excl. BTW per jaar per bedrijf

Ondersteuning door Adviesbureau Schrijvers indien er vragen zijn over het maken van sterkteberekeningen, kwelwegen, veiligheidszones, berekeningsresultaten, eventueel afgekeurde berekeningen, toepassing van NEN 3650/3651 enz.

Aanpassing per 1-1-2018: Abonnementen in plaats van licenties

Aan        : Gebruikers van het computerprogramma Sigma

Betreft  : Veranderingen met betrekking tot licenties programma Sigma vanaf 1 januari 2018

Sinds 1986 leveren wij programma’s waarmee sterkteberekeningen gemaakt kunnen worden. Tot eind 1998 werd software ontwikkeld op basis van de Pijpleidingcode. Na 1998 op basis van de NEN 3650 en de NEN 3651. Deze software werd op basis van licenties aangeboden. Klanten konden een of meer licenties nemen inclusief of exclusief onderhoud. Voor dit onderhoud ontving men jaarlijks een factuur.

Wij constateren dat veel softwareleveranciers tegenwoordig gebruik maken van abonnementen. Gebruikers zijn dan flexibel om een programma te gebruiken, het gebruik tussentijds te onderbreken, of het gebruik (tijdelijk) uit te breiden indien sprake is van een drukke periode waarin veel berekeningen gemaakt moeten worden. Wij hebben besloten om deze werkwijze voortaan te gaan volgen.

Met ingang van 1 januari 2018 levert Adviesbureau Schrijvers dus voortaan alleen software op basis van abonnement. Dit geldt voor zowel het programma Sigma als het programma Sigma VTV (dit is een aanvullende module op Sigma om bestaande leidingen te toetsen c.q. te berekenen). Lees verder